1- Ogólne

Celem niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania i Sprzedaży (zwanych dalej Ogólnymi Warunkami) strony internetowej www.themoneytizer.com (zwanych dalej "themoneytizer.com") jest określenie relacji pomiędzy The Moneytizer, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością o kapitale 125.000 euro, której siedziba znajduje się pod adresem 21 Villa Marie Justine, 92100 Boulogne Billancourt, zarejestrowaną w RCS Nanterre pod numerem 800 925 356, wydawca themoneytizer.com, a użytkownikami strony internetowej. Spółka The Moneytizer oferuje usługi komunikacyjne, reklamowe i doradztwo w zakresie marketingu cyfrowego. W szczególności The Moneytizer pomaga wydawcom stron internetowych w zarządzaniu i komercjalizacji ich powierzchni reklamowych. Usługi The Moneytizer są zatem skierowane do wydawców stron internetowych, którzy chcą zarabiać na swoich odbiorcach poprzez reklamę. Spółka The Moneytizer oferuje swoje usługi komercjalizacji powierzchni w celach reklamowych z platformy dostępnej na stronie internetowej www.themoneytizer.com. Platforma, której warunki użytkowania zostały określone poniżej, pozwala Wydawcy na określenie i wdrożenie strategii sprzedaży powierzchni reklamowej dostępnej na jego stronie internetowej. Korzystanie ze strony themoneytizer.com jest uwarunkowane akceptacją wszystkich niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych przez użytkowników, na warunkach opisanych poniżej. Użytkownicy oświadczają, że przeczytali, zrozumieli i zaakceptowali niniejsze Ogólne Warunki Handlowe i że są prawnie zdolni do wyrażenia na nie zgody. Osoby niepełnoletnie lub osoby dorosłe niezdolne do wyrażenia świadomej zgody oświadczają, że posiadają upoważnienie osoby posiadającej nad nimi władzę rodzicielską, opiekuna lub kuratora. Spółka The Moneytizer zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych strony themoneytizer.com bez wcześniejszego uprzedzenia, które będą miały zastosowanie w ich nowej wersji, jak tylko zostaną umieszczone online. Spółka The Moneytizer jest właścicielem praw autorskich całej strony internetowej themoneytizer.com, a także wszystkich stron i dokumentów na niej opublikowanych. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają postępowaniu sądowemu. Ponadto, The Moneytizer nie zezwala na korzystanie ze swojej strony internetowej, usług i danych w sposób inny niż proponowany. Jakiekolwiek sprzeczne wykorzystanie strony internetowej themoneytizer.com będzie skutkowało rozwiązaniem stosunków handlowych, bez zwrotu wpłaconych kwot. Spółka The Moneytizer zastrzega sobie prawo do wszczęcia postępowania sądowego, jeśli uzna, że poniosła jakiekolwiek szkody w wyniku działań sprzecznych z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi, a w szczególności w przypadku komercyjnego wykorzystania lub przeszukania bazy danych (przeszukiwanie i/lub zbieranie informacji o użytkownikach serwisu themoneytizer.com, nadużywanie reklam, etc.).

2 - Modyfikacja strony internetowej themoneytizer.com

Strona themoneytizer.com rozwija się i The Moneytizer może być zobowiązany do zmiany jej w całości lub w części w dowolnym momencie, bez uprzedzenia. The Moneytizer może również, w dowolnym momencie i bez uprzedzenia, wprowadzać ulepszenia i/lub zmiany do usług opisanych na stronie themoneytizer.com. Zmiany te są zgłaszane użytkownikowi poprzez umieszczenie ich na stronie i są uważane za zaakceptowane przez użytkownika bez zastrzeżeń, od daty zamieszczenia.

3 - Użytkowanie strony internetowej themoneytizer.com

The Moneytizer oferuje każdemu wydawcy strony internetowej (zwanemu dalej "Wydawcą") możliwość sprzedaży powierzchni reklamowej w jego imieniu potencjalnym reklamodawcom. Każda osoba fizyczna, lub prawna, chcąca skorzystać z usług themoneytizer.com musi najpierw zarejestrować się i utworzyć konto.

Rejestracja

Rejestracja wymaga wypełnienia formularza zawierającego obowiązkowe informacje, a także:
• Podania nazwiska wydawcy strony internetowej oraz osoby upoważnionej przez tę firmę do zawarcia umowy z The Moneytizer; jeśli wydawca strony internetowej jest osobą fizyczną, poda swoje pełne imię i nazwisko;
• Wpisania adresu siedziby dla osoby prawnej lub adresu Wydawcy Serwisu, dla osoby fizycznej ;
• W danym przypadku podania wewnątrzwspólnotowego numer VAT oraz numeru REGON;
• We wszystkich przypadkach, podania pełnej informacji o rachunku na którym figuruje numer IBAN, w celu comiesięcznej płatności kwot należnych za kampanie reklamowe założone przez The Moneytizer na stronie internetowej Wydawcy;
• Podania nazwy strony internetowej i adresu URL ;
• Podania tematu strony internetowej ;
• Wskazania liczby odwiedzających strony internetowej (średnia liczba stron oglądanych w miesiącu; średnia liczba unikalnych odwiedzających w miesiącu);
• Potwierdzenia, że strona internetowa jest zgodna z prawem i przepisami, dobrymi obyczajami oraz że nie zawiera żadnych treści, które mogłyby naruszać godność ludzką lub mieć charakter rasistowski, ksenofobiczny lub pedofilski;
• Potwierdzenia, że strona nie jest zwykłą " prywatną stroną", stroną internetową do której dostęp jest ograniczony hasłem, oraz, że nie jest to strona peer-to-peer lub strona czy platforma typu community;
• Podania hasła.
Zapoznanie się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi i ich akceptacja następuje poprzez kliknięcie na link zarezerwowany do tego celu. Rzeczywista rejestracja na themoneytizer.com jest bezpłatna. Po złożeniu wniosku rejestracyjnego The Moneytizer sprawdzi, czy strona Wydawcy ma prawo dostępu do platformy serwisu themoneytizer.com. The Moneytizer.com zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu do swojej platformy każdej stronie internetowej, która nie spełnia powyższych warunków lub która, zgodnie ze swoją polityką handlową, nie będzie interesująca dla reklamodawców. Rejestracja na stronie themoneytizer.com oraz utworzenie konta użytkownika zostanie potwierdzone poprzez wysłanie wiadomości e-mail do edytora strony. Potwierdzenie rejestracji nie stanowi w żaden sposób walidacji lub zatwierdzenia treści redakcyjnej strony internetowej Wydawcy.

Wybór strategii reklamowej

Z zastrzeżeniem poniższych informacji, definicja strategii reklamowej oparta jest na platformie dostępnej na stronie themoneytizer.com.
a) The Moneytizer może bezpłatnie oferować reklamodawcom lub wybranym przez siebie sieciom reklamowym zamieszczanie reklam na stronie internetowej Wydawcy.
b) Domyślnie, lub w przypadku braku podanych szczegółów, lub wyborów dokonanych przez Wydawcę, The Moneytizer może swobodnie zaoferować reklamodawcom obszary, w których ich reklamy będą pojawiać się na stronie internetowej Wydawcy. W szczególności, we wszystkich formatach IAB (Interactive Advertising Bureau), a mianowicie w formie banerów, medium rectangle, skycraper, filmów wideo, obramowań, native advertizing, linków do reklam, linków tekstowych, przycisków, itd. oraz we wszystkich innych obecnych i przyszłych formatach. Jednakże, spośród opcji oferowanych na themoneytizer.com, Wydawca ma prawo do wyboru formatów reklam, które akceptuje wyświetlać na swojej stronie internetowej.
c) The Moneytizer ma prawo do swobodnego wyboru, z reklamodawcami i/lub sieciami reklamowymi, metody wynagradzania kampanii reklamowych. Mogą być to zwykłe metody typu Cost per Mile (CPM), Cost per Click (CPC), Cost per Lead (CPL), Cost per Action (CPA), w zależności od wyników itp., oraz wszelkie inne istniejące lub przyszłe metody.
d) Relacja pomiędzy The Moneytizer a Wydawcą jest niewyłączna. Wydawca nie jest zobowiązany do wyłączności i może powierzyć zarządzanie swoją stroną internetową w celach reklamowych jakiemukolwiek innemu usługodawcy. Tym samym, The Moneytizer może swobodnie zarządzać komunikacją, w celach reklamowych, każdej strony internetowej.


Umieszczanie reklam

Za pośrednictwem platformy serwisu themoneytizer.com, Wydawca umieści na swojej stronie internetowej tagi, które umożliwią publikację reklam i zbieranie danych nawigacyjnych od odwiedzających jego stronę. W tym celu, Wydawca zobowiązuje się do zainstalowania oprogramowania lub rozwiązania, którego reklama może wymagać. Wydawca może jednak w każdej chwili usunąć tagi oferowane przez The Moneytizer, jeśli wydają się one być sprzeczne z jego polityką redakcyjną.

Wynagrodzenie Wydawcy

Wydawca otrzyma wynagrodzenie, którego wysokość zostanie obliczona na podstawie kwot wpłaconych przez reklamodawców lub agencje reklamowe na rzecz The Moneytizer. Wynagrodzenie to będzie obliczane na podstawie różnych czynników, ale nie będzie stanowiło mniej niż 70% kwoty zafakturowanej przez The Moneytizer dla Reklamodawcy. Wydawca wyraźnie akceptuje, że płatności będą dokonywane przez The Moneytizer dopiero po otrzymaniu przez niego własnego wynagrodzenia. Subskrybując usługi platformy themoneytizer.com, Wydawca wyraźnie akceptuje, na cały okres trwania stosunku handlowego :
a) Zasadę samofakturowania (art. 289 I-2 Kodeksu Podatkowego), co oznacza, że Wydawca upoważnia The Moneytizer do wystawienia faktury, która będzie wystawiana na koniec każdego miesiąca, w imieniu i na rzecz Wydawcy, w każdym przypadku, gdy na jego konto wpłynie kwota równa lub większa niż 100 euro. Do należnej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w każdym przypadku, gdy będzie on miał zastosowanie.
b) Zasadę elektronicznego formatu faktur wystawianych przez The Moneytizer, co znaczy, że każda faktura jest dostępna online poprzez interfejs themoneytizer.com. W każdym przypadku, Wydawca może konsultować na swoim koncie dystrybucję reklam oraz ich wydajność.
Faktury mogą zostać zakwestionowane w ciągu 15 dni od ich wystawienia. W przeciwnym razie zostaną one uznane za zgodne i stanowiące prawo stron. W przypadku zakwestionowania faktury w przeciągu piętnastu dni od jej wystawienia, Wydawca przekaże The Moneytizer poprawioną fakturę, którą uzna za zgodną, na następujący adres: 21 Villa Marie Justine, 92100 Boulogne Billancourt. Faktury zostaną zapłacone w ciągu 60 dni od daty wystawienia. Wydawca będzie odpowiedzialny za zapłatę podatku VAT i wypełnienie wszystkich swoich zobowiązań podatkowych wobec zainteresowanych administracji.

4 - Zobowiązania spółki The Moneytizer

Spółka The Moneytizer zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby znaleźć reklamodawców zainteresowanych zakupem powierzchni reklamowych na stronie Wydawcy. Spółka The Moneytizer zobowiązuje się wypłacić Wydawcy część należnego mu wynagrodzenia, na warunkach określonych powyżej, po tym jego własne usługi zostaną opłacone przez reklamodawcę. Nieprzestrzeganie tych obowiązków może skutkować rozwiązaniem przez Wydawcę stosunku umownego z The Moneytizer.

5 - Zobowiązania Wydawcy

Konto użytkownika

Wydawca zobowiązuje się do aktualizacji na swoim koncie użytkownika wszelkich danych osobowych dotyczących go lub związanych z jego firmą w przypadku zmiany, tak aby spółka The Moneytizer miała możliwość edycji faktur Wydawcy. Po zarejestrowaniu się na platformie themoneytizer.com Wydawca zobowiązuje się nie dokonywać żadnych istotnych zmian w treści i na stronach swojej strony internetowej chyba, że wcześniej poinformował o tym spółkę The Moneytizer pocztą elektroniczną na adres: contact@themoneytizer.com.

Tagi reklamowe

Wydawca zobowiązuje się do ustawienia tagów reklamowych proponowanych przez spółkę The Moneytizer i nie usuwania ich po ustawieniu, chyba, że reklamy są sprzeczne z jego polityką redakcyjną. W takim przypadku, Wydawca należycie uzasadni to na piśmie na następujący adres e-mail: support@themoneytizer.com.

Zawartość strony Wydawcy

Wydawca zobowiązuje się, że zawartość jego strony internetowej będzie zgodna z przepisami prawa i regulacjami, że nie będzie zawierała żadnych stwierdzeń, które mogłyby naruszyć godność ludzką lub mieć charakter rasistowski, ksenofobiczny lub pedofilski i że nie będzie sprzeczna z moralnością publiczną, itp. Ponadto, Wydawca zobowiązuje się, że nie stanie się społecznością, ani stroną peer-to-peer.

Ustawa o ochronie danych osobowych

Wydawca jest wyraźnie poinformowany, że pliki cookie mogą być instalowane przez partnerów spółki The Moneytizer na komputerach lub smartfonach jego użytkowników za pośrednictwem przestrzeni reklamowych utworzonych przez tę firmę. Poprzez te pliki cookie partnerzy The Moneytizer mogą zbierać i przetwarzać dane osobowe użytkowników strony internetowej Wydawcy w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego "GDR". Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i tekstami, korzystanie z plików cookie wymaga uprzedniego poinformowania i zgody użytkowników odwiedzanej witryny. Zgoda ta musi być uzyskana poprzez wyraźne potwierdzenie takie jak zaznaczenie pola akceptacji, wybór ustawień prywatności, lub preferencji, poprzez menu konfiguracyjne. Obowiązek informowania i żądania zgody jest wyłączną odpowiedzialnością Wydawcy, niezależnie od różnych narzędzi, które mogą być mu udostępnione przez The Moneytizer, aby pomóc mu w spełnieniu wymogów obowiązującego prawa.

W związku z tym, Wydawca wyraźnie zobowiązuje się do :

• Poinformowania użytkowników o własnej polityce dotyczącej korzystania z plików cookie, ewentualnie poprzez obecność zasad prywatności i ogólnych warunków korzystania na swojej stronie internetowej,
• Poinformowania użytkowników, że sieć reklamowa Wydawcy i jej partnerzy mogą umieszczać pliki cookie na ich komputerach za pośrednictwem strony internetowej Wydawcy,
• Uzyskania wyraźnej i jednoznacznej zgody użytkowników na korzystanie z plików cookie; wniosek o wyrażenie zgody musi być napisany w sposób jasny i prosty oraz ze wszystkimi informacjami niezbędnymi do umożliwienia danej osobie działania w pełnej znajomości faktów;
• Poinformowania użytkowników o możliwości zmiany zdania i wyborów w dowolnym momencie.

Podsumowując, Wydawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie prawa i obowiązujących tekstów dotyczących zbierania danych osobowych swoich użytkowników, za pośrednictwem przestrzeni reklamowych utworzonych na jego stronie internetowej przez The Moneytizer. Zobowiązuje się on do rozpatrzenia wszelkich roszczeń lub skarg na ten temat ze strony użytkowników jego strony internetowej i zabezpiecza tym samym spółkę The Moneytizer przed wszelkimi roszczeniami lub roszczeniami regresowymi wobec niego ze strony użytkowników jego strony internetowej.

6 - Oświadczenia Wydawcy

Wydawca oświadcza, że posiada prawa własności intelektualnej pozwalające mu na umieszczenie swojej strony internetowej w Internecie oraz, że może swobodnie rozpowszechniać wszelkie treści, teksty i obrazy, które ją tworzą. Wydawca upoważnia The Moneytizer do zarejestrowania go u wszystkich partnerów reklamowych. Podsumowując, Wydawca zabezpiecza spółkę The Moneytizer przed odpowiedzialnością wynikającą z naruszenia przez Wydawcę przepisów prawnych. Spółka The Moneytizer może zawiesić lub usunąć konto Wydawcy w przypadku nieprzestrzegania lub naruszenia któregokolwiek z wyżej wymienionych obowiązków oraz rozwiązać stosunek umowny z Wydawcą. Spółka The Moneytizer zastrzega sobie również prawo do podjęcia wszelkich działań prawnych, które mogą być konieczne do obrony jego interesów.

7 - Warunki dostępu do usług

Spółka The Moneytizer jest związana jedynie obowiązkiem zapewnienia ciągłości usług oferowanych na stronie internetowej themoneytizer.com. Spółka The Moneytizer nie podlega żadnemu obowiązkowi rezultatu, z wyjątkiem obowiązku zapłaty Wydawcy jego części, po dokonaniu płatności przez reklamodawców. Ze względu na charakter Usług oferowanych przez platformę themoneytizer.com, spółka The Moneytizer nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody spowodowane utratą danych, za przypadkowe rozprzestrzenienie się wirusów, za usterki na stronie Wydawcy spowodowane instalacją tagów reklamowych, lub za niezgodne z prawem zachowanie. Z powodów związanych z przebudową strony internetowej lub jej utrzymaniem, spółka The Moneytizer może odciąć dostęp do strony themoneytizer.com na kilka godzin lub dni, bez prawa do jakiejkolwiek rekompensaty. To samo dotyczy przypadku trwałego zamknięcia strony internetowej themoneytizer.com. Podsumowując, spółka The Moneytizer dołoży wszelkich starań, aby zapewnić ciągłość usługi oferowanej z platformy witryny themoneytizer.com oraz aby zaradzić niedogodnościom spowodowanym przerwaniem lub instalacją tagów reklamowych. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje dane oraz za poufność swojego konta i hasła. W przypadku utraty hasła, nowy może zostać mu przydzielony przez themoneytizer.com.

8 - Przetwarzanie danych i polityka prywatności

Spółka The Moneytizer przetwarza dane w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych. Polityka prywatności themoneytizer.com ma na celu wskazanie, jakie informacje są zbierane przez spółkę The Moneytizer, w jakim celu oraz w jaki sposób są one aktualizowane, zarządzane, eksportowane i usuwane. Polityka prywatności themoneytizer.com może ulec zmianie. Wszelkie dokonane zmiany pojawią się na tej stronie.

Dane osobowe zebrane przez The Moneytizer

Rejestrując się na stronie themoneytizer.com, użytkownik podaje określoną ilość danych osobowych o sobie. Informacje zawarte na stronie mają w szczególności na celu umożliwienie użytkownikom jak najlepsze wykorzystanie jej zawartości. Informacje i pola wymagane przy rejestracji są oznaczone gwiazdką (*). Obejmuje to podstawowe informacje, takie jak imiona i nazwiska użytkowników, numer telefonu, adres pocztowy, adres e-mail lub dane bankowe, identyfikatory PayPal, itp. (w przypadku rejestracji na themoneytizer.com jako firma, wymagana jest nazwa firmy, SIREN i numer VAT firmy). Mają one na celu zapewnienie skutecznej rejestracji użytkowników na stronie themoneytizer.com i tym samym umożliwienie im korzystania z usług oferowanych przez The Moneytizer. Spółka The Moneytizer może również zbierać informacje o urządzeniach, z których użytkownicy uzyskują dostęp do usług oferowanych na stronie themoneytizer.com, takich jak adres IP ich komputerów. Pozwalają one spółce The Moneytizer mieć dostęp do informacji dot. pochodzenia odwiedzających.

Wykorzystanie informacji zebranych przez The Moneytizer

Dane osobowe zebrane na stronie internetowej themoneytizer.com mogą być wykorzystywane do:
• Skontaktowania się z użytkownikami z powodów handlowych, administracyjnych lub prawnych,
• Analizy statystycznej i handlowej, do testowania systemów,
• Badań użytkowników i komunikacji z działem Obsługi Klienta.

Ponadto, spółka The Moneytizer może wysyłać drogą pocztową lub mailową newslettery, oferty promocyjne, ogólne informacje na temat funkcjonowania i działalności strony oraz jej usług. Jednakże, użytkownicy mają prawo do zaakceptowania lub nie tego rodzaju komunikacji reklamowej poprzez wskazanie swojego wyboru w momencie rejestracji. W każdej kolejnej komunikacji użytkownicy będą mogli wskazać, że nie chcą już otrzymywać tego typu wiadomości. Wydawca wyraźnie zgadza się na to, że spółka The Moneytizer może wskazać na stronie themoneytizer.com, i w swoich działaniach komunikacyjnych, nazwę strony internetowej Wydawcy oraz, że może podać informację, że strona ta jest powiązana z platformą themoneytizer.com.

Przekazywanie danych osobowych zebranych przez The Moneytizer

Spółka The Moneytizer zobowiązuje się do ochrony prywatności swoich użytkowników. W szczególności zobowiązuje się nie ujawniać danych osobowych osobom trzecim w celach komercyjnych i systematycznie sprzeciwia się wszelkim żądaniom w tym zakresie dotyczącym dostępu do plików swoich użytkowników. Aby umożliwić użytkownikom efektywne korzystanie z usług oferowanych na themoneytizer.com (umieszczenie tagów reklamowych na ich stronie), spółka The Moneytizer przekazuje określone dane osobowe ich dotyczące (nazwisko, imię, numer telefonu, adres) swoim partnerom (SSP), i to wyłącznie w celu weryfikacji tożsamości Wydawców przez wspomnianych partnerów. Podsumowując, dane osobowe użytkowników są chronione w celu zapewnienia jak najściślejszego przestrzegania obowiązujących przepisów. Spółka The Moneytizer przestrzega zatem ścisłych procedur bezpieczeństwa w zakresie przechowywania i ujawniania informacji, którymi dysponuje. Te procedury bezpieczeństwa polegają na upewnieniu się co do tożsamości rozmówców przed udostępnieniem im poufnych informacji o użytkownikach strony themoneytizer.com.

Polityka korzystania z plików cookie

Cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na twardym dysku komputera użytkownika za pomocą przeglądarki internetowej, dzięki czemu komputer użytkownika może być rozpoznany, a użytkownicy strony mogą być śledzeni. Pliki cookie używane na themoneytizer.com nie wykrywają żadnych danych osobowych przechowywanych na komputerach użytkowników. Spółka The Moneytizer używa tych plików cookie do dokładniejszej identyfikacji produktów i usług, które najlepiej odpowiadają użytkownikom, a w szczególności do następujących celów:
• Do rozpoznania komputera użytkownika i zapisania preferencji, które określił podczas swojej poprzedniej wizyty na themoneytizer.com;
• Do monitorowania ogólnych danych analitycznych strony ( liczba przeglądanych stron, czas czytania, strony wejścia i wyjścia, itp.), w celu ciągłego doskonalenia treści oferowanych na themoneytizer.com.
Trzy rodzaje plików cookie są używane przez The Moneytizer na jego stronie internetowej:
(i) Pliki cookie uwierzytelniające (umożliwiające użytkownikom dostęp do ich konta i prowadzenie sesji),
(ii) Pliki cookie służące do pomiaru oglądalności i analizy (które pozwalają na uzyskanie anonimowych statystyk częstotliwości odwiedzin strony internetowej themoneytizer.com),
(iii) Funkcjonalne pliki cookie, które umożliwiają użytkownikom przeglądanie themoneytizer.com i korzystanie z pewnych funkcji, takich jak korzystanie z komunikatorów internetowych na stronie.
Spółka The Moneytizer nie umieszcza plików cookie na dysku twardym swoich użytkowników, dopóki nie uzyska ich autoryzacji. Te ostatnie mogą podjąć decyzję o zaakceptowaniu lub odrzuceniu tych plików cookie. Pliki cookie spółki The Moneytizer są aktywne przez określony okres trzynastu (13) miesięcy, po upływie którego znikają z komputerów użytkowników i wysyłany jest do nich nowy wniosek o zgodę. Użytkownicy mają również możliwość ustawienia plików cookie na swoim komputerze bezpośrednio z przeglądarki internetowej. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale jeśli użytkownicy sobie tego życzą, mogą skonfigurować własne przeglądarki tak, aby je odrzucały. W wielu przeglądarkach zakładka "pomoc" na pasku narzędzi wyjaśnia, jak zapobiegać powstawaniu nowych plików cookie, jak ustawić przeglądarkę tak, aby powiadamiała Cię o otrzymaniu nowego pliku cookie lub jak wyłączyć wszystkie pliki cookie. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i sposobów zapobiegania ich powstawaniu, użytkownicy mogą odwiedzić następujący link: http://www.allaboutcookies.org. Krajowa Komisja ds. Informatyki oraz Wolności (CNIL- francuski organ ochrony danych osobowych) również dostarcza im arkusz objaśniający narzędzia używane do ograniczania śladów przeglądania stron internetowych w przeglądarkach Chrome, Firefox i Internet Explorer (https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser). Użytkownicy są informowani, że odmawiając przechowywania plików cookie na dysku twardym ich komputera lub ustawiając przeglądarkę internetową tak, aby uniemożliwić ich przechowywanie, ich przeglądanie na stronie themoneytizer.com może zostać zmienione lub nawet uniemożliwione (niemożność utworzenia konta użytkownika, korzystania z usług oferowanych na themoneytizer.com, korzystania z komunikatorów internetowych na stronie itp.

Prawa użytkowników

Na mocy ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r., zmienionej rozporządzeniem (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. znanym jako "GDPR", użytkownicy mają prawo dostępu do dotyczących ich informacji, sprzeciwu, sprostowania i/lub usunięcia informacji, które mogą przekazać w związku z korzystaniem ze strony internetowej themoneytizer.com oraz oferowanych usług. Użytkownicy mogą korzystać z praw, o których mowa powyżej, bezpośrednio ze swojego konta na stronie internetowej themoneytizer.com lub wysyłając prośbę do The Moneytizer (podając jego adres e-mail, nazwisko, imię, adres pocztowy), pocztą na adres: 21 Villa Marie Justine, 92100 Boulogne Billancourt, Francja lub e-mailem na adres: contact@themoneytizer.com. Osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych użytkowników strony themoneytizer.com jest pan Augustin Ory, CEO i współzałożyciel : dpo@themoneytizer.com.
Ponadto, użytkownicy są informowani, że mają możliwość złożenia skargi do organu odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i tym samym uzyskania pomocy w dochodzeniu swoich praw. We Francji właściwym organem nadzoru jest : Krajowa Komisja ds. Informatyki oraz Wolności (CNIL)
3, place de Fontenoy – TSA 80715
75334 Paris Cedex 07
Nr telefonu : 01 53 73 22 22
Fax : 01 53 73 22 00

Linki do stron internetowych osób trzecich

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie wyłącznie do stron, których właścicielem i operatorem jest The Moneytizer. Nie ma ona zastosowania do linków do innych stron internetowych, ani tym samym do informacji gromadzonych lub używania plików cookie przez osoby trzecie będące właścicielami i operatorami tych stron internetowych. Poszczególne organizacje posiadają własną politykę prywatności w zakresie wykorzystania i marketingu danych osobowych, oraz wykorzystania plików cookie. W przypadku wątpliwości co do wykorzystania danych osobowych na innych stronach internetowych, zaleca się zapoznanie się z ich polityką prywatności w tym zakresie. Skontaktuj się z daną firmą, jeśli jej polityka nie jest dostępna online. Wszystkie dane zarejestrowane przez strony internetowe osób trzecich są przechowywane całkowicie oddzielnie przez osobę trzecią.

9 - Prawo właściwe i sądy właściwe

Obowiązującym prawem jest prawo francuskie. Właściwymi sądami są sądy w Paryżu, chyba że prawo postanowi inaczej.